Disclaimer

Disclaimer


Door uw parkeerborden/verhuismateriaal te huren bij parkeerbordenhuren.be gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Deze website is eigendom van parkeerbordenhuren.be

Contactgegevens
Parkeerbordenhuren.be
Hortensialaan 2
9080 Lochristi

BE 0719.583.909

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORAF – IDENTIFICATIE

Onderhavige algemene voorwaarden gelden tussen  Parkeerbordenhuren.be gevestigd te Hortensialaan 2 Lochristi met KBO-nummer BE 0719.583.909 hierna genoemd de “de Onderneming”,

Te bereiken op: +32 492 62 60 96 of info@parkeerbordenhuren.be

En de huurder van de verhuurde parkeerborden (“de Klant”)

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Toepassingsgebied algemene voorwaarden – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, facturen en alle andere handelingen tussen de partijen, die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van de verhuurde parkeerborden en de daarmee verband houdende diensten en leveringen, hoe ook genaamd, die aangegaan zijn door de Onderneming in verhouding met de huurder van de verhuurde parkeerborden (hierna: de “Klant”). Afwijking en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk overeen gekomen worden en hebben slechts specifieke uitwerking.
 • De algemene voorwaarden van de onderneming primeren – Huidige algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op de in artikel 1, lid 1 van deze algemene voorwaarden bedoelde handelingen in de relatie tussen partijen ongeacht eventuele andersluidende bedingen gehanteerd door de Klant. De Klant erkent uitdrukkelijk dat hij verzaakt aan zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zo deze er zijn. Andere of tegengestelde voorwaarden van de Klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer zij uitdrukkelijk door de Onderneming worden aanvaard. De aanvaarding van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant door de Onderneming kan in geen geval afgeleid worden uit het stilzwijgen van de Onderneming.
 • Geen afstand van recht – In geen geval zal het niet of pas na enige tijd geldend maken van enig recht uit hoofde van onderhavige algemene voorwaarden of de overeenkomst in het algemeen door de Klant of de Onderneming bij de uitvoering van deze overeenkomst, gelden als een afstand van recht. Afstand van enig zodanig recht door een Partij kan uitsluitend worden aangenomen als de betreffende Partij door middel van een door haar ondertekende schriftelijke verklaring van het betreffende recht onherroepelijk afstand heeft gedaan.

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. Offerte – Na invulling van de noodzakelijk gegevens in het reservatieformulier op www.parkeerbordenhuren.be, zal de Onderneming een offerte sturen met daarin de noodzakelijke  en wettelijk vereiste gegevens, waaronder bijvoorbeeld de prijs en de duur van de huurperiode (hierna: de “Offerte”).
 • Moment van totstandkoming – De overeenkomst tot huur van de parkeerborden komt tot stand op het moment dat de Offerte door de wederpartij wordt aanvaard.
 • Termijn offerte – De Onderneming is slechts gebonden door de door haar gedane Offerte binnen de termijn die vermeld staat op deze Offerte. Bij gebrek aan een vermelde termijn op de Offerte bedraagt deze termijn twee weken. Er komt bijgevolg geen overeenkomst tot stand als de Offerte na deze termijn door de wederpartij aanvaard wordt, tenzij de onderneming hiermee akkoord gaat. Deze termijn start de dag na de verzending van de offerte, ongeacht of deze dag een werkdag is of niet.
 • Factuur – Eenmaal de Offerte aanvaard is, verbindt de Onderneming zich ertoe om een factuur te sturen aan de Klant met daarin alle noodzakelijke gegevens. Dit zijn dezelfde gegevens als deze die op de offerte vermeld staan.

ARTIKEL 3 – INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 1. Inhoud overeenkomst – De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen van de Klant en de Onderneming worden slechts bepaald door de aanvaarde Offerte en onderhavige algemene voorwaarden. De partijen zijn niet gebonden door elementen die vreemd zijn aan deze overeenkomst. Deze overeenkomst maakt alle voorgaande afspraken ongedaan en vervangt deze.

ARTIKEL 4 –HUUR VAN DE PARKEERBORDEN

 1. Levering of afhaling – De Onderneming verbindt zich ertoe om binnen de in de Offerte bepaalde leveringstermijn na aanvaarding door de Klant de gereserveerde parkeerborden te leveren, tenzij de Klant expliciet op het reservatieformulier of op een later moment heeft aangegeven deze parkeerborden zelf te willen komen afhalen.
 • Laattijdige levering – In het geval de Onderneming de verhuurde parkeerborden laattijdig levert, dan zal de Klant recht hebben op een schadevergoeding van 5% van de overeengekomen prijs zoals vermeld in de aanvaarde Offerte.
 • Geen overdracht van eigendom – De overeenkomst gesloten tussen de Onderneming betreft de huur van parkeerborden en daarbij horende diensten. De eigendom over deze parkeerborden gaat op geen moment over naar de Klant.
 • De Onderneming is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen aanwenden van de parkeerborden zoals gepland, in de meest ruime zin – De redenen voor het huren van de parkeerborden zijn vreemd aan de onderneming. Indien de Klant de parkeerborden niet kan aanwenden voor het door hem of haar vooropgestelde gebruik, dan kan de Onderneming hiervoor geenszins aangesproken worden. Zo staat de Onderneming, onder meer, niet in voor: (i) het feit dat de Klant niet de nodige vergunning had voor de werken waarvoor de parkeerborden werden gehuurd, (ii)  het feit dat de Klant niet de nummerplaten doorgegeven had aan de bevoegde diensten in het geval de parkeerborden gebruikt worden om een exclusieve parkeerplek af te bakenen en (iii) het feit dat de Klant niet de voor zijn of haar situatie juiste of noodzakelijke borden heeft aangevraagd, …

De in dit lid opgenomen voorbeelden zijn niet-exhaustief.

 • Afhaling of terugbrenging van de gehuurde parkeerborden – De Onderneming verbindt zich ertoe om binnen de in de Offerte bepaalde termijn de gehuurde parkeerborden terug op te halen, tenzij de Klant expliciet op het reservatieformulier heeft aangegeven deze parkeerborden zelf te willen komen terugbrengen naar de Onderneming. De Klant dient, wanneer hijzelf de parkeerborden terugbrengt,  de instructies hiertoe van de onderneming betreffende het tijdstip en de plaats van aflevering strikt te volgen. Deze instructies worden hem tijdig overgemaakt.

ARTIKEL 5 – HUURPERIODE

 1. Bepaalde termijn – De parkeerborden worden verhuurd voor een bepaalde termijn. Deze termijn is de in de aanvaarde Offerte bepaalde termijn. Deze termijn vangt aan op het door de partijen overeengekomen tijdstip. Indien dit onbepaald is in de aanvaarde Offerte, dan start deze termijn ofwel op het moment dat de gehuurde parkeerborden geleverd worden door de Onderneming, ofwel op het moment dat de gehuurde parkeerborden worden afgehaald door de Klant bij de Onderneming.
 • Verlenging van de bepaalde termijn – Deze termijn kan verlengd worden op vraag van de Klant, mits uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de Onderneming. Partijen kunnen tevens onderling overeenkomen de termijn te wijzigen.

ARTIKEL 6 – VERLIES PARKEERBORDEN

 1. Verantwoordelijkheid over de verhuurde parkeerborden – De Klant draagt gedurende de volledige huurperiode, zoals bepaald in artikel 5 van deze algemene voorwaarde het risico over de verhuurde parkeerborden. De Klant draagt tevens het risico na voormelde periode, indien de Klant de verhuurde parkeerborden niet tijdig terugbrengt, in het geval dat de Klant zich had verbonden om de verhuurde parkeerborden zelf terug te brengen naar de Onderneming. Bij bestelling krijgt de klant altijd de mogelijkheid om een diefstalverzekering af te sluiten.
 • Verantwoordelijkheid: welke risico’s? – Het in artikel 6.1. vermelde risico omvat alle verlies van de verhuurde parkeerborden en schade in de ruimste zin van het woord aan de verhuurde parkeerborden. Het risico omvat, onder meer: diefstal, verlies van het gehuurde voorwerp, schade door weersomstandigheden, vandalisme… Terugname door de Onderneming impliceert geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding, zoals omschreven in artikel 6.3. niet uit. In geval van schade aan de parkeerborden maakt de Onderneming een formulier op basis waarvan de schadeberekening blijkt. Dit formulier wordt overgemaakt aan de Klant uiterlijk binnen drie dagen na de ophaling of aflevering van de verhuurde parkeerborden.
 • Schade of diefstal – In het geval de verhuurde parkeerborden beschadigd zijn, is de Klant aan de onderneming van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd. Deze schade wordt begroot door de Onderneming en meegedeeld aan de Klant, zoals omschreven in artikel 6.2. In geval van verlies of diefstal van de volledige set of een deel van de set moet de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding betalen gelijk aan de kostprijs van een nieuwe set parkeerborden, momenteel begroot op 220 euro incl BTW. Het vermelde bedrag is indicatief en kan in realiteit hoger of lager zijn.
 • Factuur na schade of diefstal – In het geval de Klant een schadevergoeding verschuldigd is op grond van artikel 6.3., zal de Onderneming een factuur sturen naar de Klant. Indien deze schadevergoeding niet binnen de 30 dagen na verzending van de factuur betaald is, dan zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een extra schadevergoeding verschuldigd zijn, zoals omschreven in artikel 9, vanwege de incasso van deze vergoeding.
 • Verzekering – De Klant heeft vóór het sluiten van de overeenkomst de mogelijkheid een verzekering te nemen bij de Onderneming om zich te in te dekken tegen de risico’s zoals omschreven in artikel 6.2. De prijs voor deze verzekering wordt meegedeeld in de Offerte. De schadevergoeding, zoals omschreven in artikel 6.3. dient niet betaald te worden, in het geval de verzekering het geleden risico dekt en de klant de schade aan de verhuurde parkeerborden van zodra hij er kennis van heeft genomen of had moet van kunnen nemen aan de Onderneming schriftelijk heeft gemeld.
 • Waarborg – Wanneer de huurperiode, zoals omschreven in artikel 5.1., langer is dan één maand, dan moet de Klant bij aanvang van de huurperiode een waarborg volstorten gelijk aan 150 euro. Bij schade, verlies of diefstal van de parkeerborden zal de Onderneming het recht hebben deze waarborg aan te wenden ter compensatie van de verschuldigde schadevergoeding, zoals omschreven in artikel 6.3. Indien de parkeerborden zonder enige schade terug gegeven worden aan de Onderneming, dan zal de Klant zijn waarborg terugkrijgen. In dat geval zal de waarborg binnen de 7 werkdagen terugbetaald worden aan de Klant. Indien de parkeerborden daarentegen beschadigd, verloren of gestolen zijn, dan zal de Onderneming het recht hebben om deze waarborg aan te wenden voor de door de Klant te betalen schadevergoeding, onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te verkrijgen, indien deze waarborg niet zou volstaan om de schade te dekken.

ARTIKEL 7 – GEBRUIK PARKEERBORDEN

 1. Goede zorgvuldige huisvader ­- De Klant moet de verhuurde parkeerborden met de grootst mogelijke zorg behandelen en alle mogelijke en redelijke maatregelen nemen tegen verlies of diefstal van de parkeerborden.
 • Normaal gebruik – De parkeerborden mogen enkel aangewend worden voor de in het reservatieformulier omschreven doeleinden. Bij gebrek aan omschreven doeleinden in het reservatieformulier, mogen de parkeerborden enkel aangewend worden voor hun normaal gebruik. In geen geval mag de Klant de verhuurde parkeerborden verder verhuren aan derden.

ARTIKEL 8 – BETALING

 1. Moment van betaling – De Klant dient steeds de in de aanvaarde Offerte vermelde prijs te betalen voorafgaand aan de afgesproken levering of afhaling van de verhuurde parkeerborden. Vooraleer deze betaling ontvangen is op het rekeningnummer van de Onderneming, zoals hierboven omschreven, zullen de verhuurde parkeerborden niet geleverd worden en mogen ze niet afgehaald worden. In uitzonderlijk geval zal de afgesproken levering of afhaling reeds kunnen plaatsvinden, indien de Klant op onomstotelijke wijze kan aantonen dat de betaling reeds is geschied.
 • Latere betaling in uitzonderlijke situaties – Uitzonderlijk en mits uitdrukkelijk toestemming van de Onderneming kan de levering of de afhaling reeds gebeuren voor de betaling. In dat geval dient de Klant de in de Offerte vermelde prijs binnen de afgesproken en wettige termijn te betalen.
 • Betaling door bancaire overschrijving – De in artikel 8.1. en 8.2. bedoelde betaling kan enkel gebeuren op girale wijze via een bancaire overschrijving te betalen op het hierboven aangehaalde rekeningnummer.

ARTIKEL 9 – LAATTIJDIGE BETALING

 1. Laattijdige betaling: schadevergoeding – In het geval de in artikel 8.2. bedoelde betaling niet gebeurd is binnen de drie werkdagen na levering of afhaling van de verhuurde parkeerborden, zal de Klant een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 10% van de in de aanvaarde Offerte vermelde huurprijs. Er zullen tevens interesten beginnen lopen tegen een jaarlijkse interestvoet van 10%. Deze schadevergoeding en interesten zijn slechts verschuldigd vanaf de dag na het verzenden van een eerste en laatste ingebrekestelling. Deze ingebrekestelling kan op welke manier dan ook verstuurd worden, zoals bijvoorbeeld via e-mail.
 • Bijkomende schadevergoeding voor het beroep op een inningspartner – In het geval de in artikel 8.2. bedoelde betaling niet tijdig gebeurd is en de Onderneming een eerste en laatste ingebrekestelling heeft verstuurd zonder gevolg, zal de Onderneming het recht hebben een beroep te doen op een incassokantoor of elke andere onderneming of entiteit die zich bezighoudt met minnelijke of gerechtelijke invordering van schulden om zo de verschuldigde sommen te kunnen invorderen. Indien de Onderneming zich beroept op een incassokantoor of elke andere onderneming of entiteit die zich bezighoudt met minnelijke of gerechtelijke invordering van schulden, zal er een bijkomende schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 85 euro. Dit bedrag staat gelijk aan de kost die de Onderneming aan deze partner moet betalen om zijn werk goed te doen en betaling te bekomen. Deze schadevergoeding komt bovenop de in artikel 9.1. bedoelde vergoedingen en is een redelijk bedrag.

ARTIKEL 10 – ANNULERING

 1. Annuleringsrecht klant ten laatste 48 uur voor geplande levering of afhaling – De Klant heeft het recht de huur rechtsgeldig te annuleren, indien de annulatie schriftelijk verstuurd wordt en deze schriftelijke annulering de Onderneming ten laatste 48 uur voor levering of afhaling bereikt. Het bewijs van ontvangst van de annulering kan énkel geleverd worden door een schriftelijke bevestiging hiervoor door de Onderneming.
 • Annulering kort voor of tijdens de huurperiode – Indien deze annulatie later gebeurt dan 48 uur voor het geplande tijdstip voor levering of afhaling, dan zal een annulatiekost aangerekend kunnen worden van 50% van de overeengekomen prijs zoals bepaald in de aanvaarde Offerte.
 • Vervroegde afhaling of terugbrenging – Indien de goederen reeds geleverd of afgehaald zijn, dan zal de Klant geen recht hebben op een terugbetaling indien de goederen door hem voor het einde van de huurperiode terug gebracht worden of indien de Klant vraagt deze vroeger te komen afhalen.

ARTIKEL 11 – GESCHILLENBESLECHTING

 1. ­Minnelijke oplossing – De Partijen zullen, voor wat betreft alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding geeft, zich ertoe verbinden om deze geschillen in eerste instantie trachten op te lossen via minnelijke weg. Alle partijen stellen zich hierbij redelijk op.
 • Bevoegde rechtscolleges – Bij gebreke aan minnelijke regeling zijn de hoven en rechtbanken te Gent bevoegd om het geschil te beslechten.