Disclaimer

Door bij Parkeerbordenhuren.be te huren, heeft u onze algemene voorwaarden grondig nagelezen en gaat u hier dan ook mee akkoord. Deze algemene voorwaarden worden nogmaals doorgestuurd na het plaatsen van de online bestelling of het plaatsen van een bestelling via mail. Dit zodoende u op voorhand volledig en correct geïnformeerd bent.

Deze website is eigendom van Parkeerbordenhuren.be (“de onderneming”)

ALGEMENE VOORWAARDEN

 VOORAF – IDENTIFICATIE

Onderhavige algemene voorwaarden gelden tussen DS Consulting BV (hierna ‘Parkeerbordenbordenhuren.be‘ genoemd) met KBO-nummer BE 0719.583.909 hierna genoemd de “de Onderneming”,

Te bereiken op: 09 278 79 01 of info@parkeerbordenhuren.be

En de huurder van de verhuurde parkeerborden (“de Klant”)

 ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Toepassingsgebied algemene voorwaarden – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, facturen en alle andere handelingen tussen de partijen, die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van de verhuurde parkeerborden en de daarmee verband houdende diensten en leveringen, hoe ook genaamd, die aangegaan zijn door de Onderneming in verhouding met de huurder van de verhuurde parkeerborden (hierna: de “Klant”). Afwijking en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk overeen gekomen worden en hebben slechts specifieke uitwerking.

De algemene voorwaarden van de onderneming primeren – Huidige algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op de in artikel 1, lid 1 van deze algemene voorwaarden bedoelde handelingen in de relatie tussen partijen ongeacht eventuele andersluidende bedingen gehanteerd door de Klant. De Klant erkent uitdrukkelijk dat hij verzaakt aan zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zo deze er zijn. Andere of tegengestelde voorwaarden van de Klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer zij uitdrukkelijk door de Onderneming worden aanvaard. De aanvaarding van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant door de Onderneming kan in geen geval afgeleid worden uit het stilzwijgen van de Onderneming.

Geen afstand van recht – In geen geval zal het niet of pas na enige tijd geldend maken van enig recht uit hoofde van onderhavige algemene voorwaarden of de overeenkomst in het algemeen door de Klant of de Onderneming bij de uitvoering van deze overeenkomst, gelden als een afstand van recht. Afstand van enig zodanig recht door een Partij kan uitsluitend worden aangenomen als de betreffende Partij door middel van een door haar ondertekende schriftelijke verklaring van het betreffende recht onherroepelijk afstand heeft gedaan.

 ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Reservatieformulier / webshopformulier – Na invulling van de noodzakelijk gegevens in het reservatieformulier op www.parkeerbordenhuren.be, zal de Onderneming een factuur sturen met daarin de noodzakelijke en wettelijk vereiste gegevens, waaronder bijvoorbeeld de prijs en de duur van de huurperiode (hierna: de “Factuur”). Alle tarieven zijn duidelijk terug te vinden op de website. Voor langere huurperiodes geeft de huurder zijn akkoord – via mail – op de op maat opgestelde offerte. Moment van totstandkoming – De overeenkomst tot huur van de parkeerborden of werfsignalisatie komt tot stand na het invullen van het reservatieformulier of na het opvragen en goedkeuren van een offerte op maat. Factuur – Eenmaal het reservatieformulier op de website ingevuld is, verbindt de Onderneming zich ertoe om een factuur te sturen aan de Klant met daarin alle noodzakelijke gegevens.

 ARTIKEL 3 – INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Inhoud overeenkomst – De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen van de Klant en de Onderneming worden slechts bepaald door de onderhavige algemene voorwaarden. De partijen zijn niet gebonden door elementen die vreemd zijn aan deze overeenkomst. Deze overeenkomst maakt alle voorgaande afspraken ongedaan en vervangt deze.

ARTIKEL 4 – OFFERTE, WIJZIGINGEN EN MEERWERKEN

4.1 Elke offerte blijft geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen. Tenzij anders vermeld op de doorgestuurde offerte. 

 

4.2 Offertes zijn vrijblijvend tot aan de schriftelijke bevestiging aan Parkeerbordenhuren.be / DS Consulting BV. De Onderneming behoudt zich het recht voor om offerteaanvragen zonder vermelding van reden te weigeren. Voorbeeld: de offerte wordt goedgekeurd door de klant en op het moment van aanvaarding is de planning van Parkeerbordenhuren.be reeds volzet of is het gevraagde materiaal reeds uitverhuurd. 

 

4.3 Onze offertes beperken zich steeds uitsluitend tot het aanvragen van vergunningen, uittekenen van signalisatie-en omleidingsplannen en het verhuren van werfsignalisatie. Dit op basis van de informatie die wordt verstrekt door de klant. Extra kosten zoals bijvoorbeeld stadsbelastingen (die in sommige gevallen aangerekend worden door steden of gemeenten), kosten De Lijn, MIVB en andere partijen staan nooit vermeld op de offerte. Dit moet 1-1 opgevraagd worden bij de desbetreffende diensten. Bijkomende kosten zijn dus steeds ten laste van de klant. 

 

4.4 Elke wijziging, toevoeging of weglating moet door de klant gemeld worden bij Parkeerbordenhuren.be . Zaken die niet vermeld staan in de offerte en er nadien nog bijkomen worden steeds bijkomend gefactureerd. Tarieven in de offerte zijn gebaseerd op de informatie die aangeleverd werd door de klant. 

 

ARTIKEL 4 –HUUR VAN DE PARKEERBORDEN

Levering of afhaling – De Onderneming verbindt zich ertoe om binnen de op de factuur bepaalde leveringstermijn de gereserveerde parkeerborden of werfsignalisatie te leveren, tenzij de Klant expliciet op het reservatieformulier of op een later moment heeft aangegeven deze parkeerborden zelf te willen komen afhalen.

Geen overdracht van eigendom – De overeenkomst gesloten tussen de Onderneming betreft de huur van parkeerborden en daarbij horende diensten. De eigendom over deze parkeerborden gaat op geen moment over naar de Klant. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen aanwenden van de parkeerborden / werfsignalisatie zoals gepland, in de meest ruime zin – De redenen voor het huren van de parkeerborden zijn vreemd aan de onderneming. Indien de Klant de parkeerborden niet kan aanwenden voor het door hem of haar vooropgestelde gebruik, dan kan de Onderneming hiervoor geenszins aangesproken worden. Zo staat de Onderneming, onder meer, niet in voor: (i) het feit dat de Klant niet de nodige vergunning had voor de werken waarvoor de parkeerborden / werfsignalisatie werden gehuurd, (ii) het feit dat de Klant niet de nummerplaten doorgegeven had aan de bevoegde diensten in het geval de parkeerborden gebruikt worden om een exclusieve parkeerplek af te bakenen en (iii) het feit dat de Klant niet de voor zijn of haar situatie juiste of noodzakelijke borden heeft aangevraagd, … De in dit lid opgenomen voorbeelden zijn niet-exhaustief.

Afhaling of terugbrenging van de gehuurde parkeerborden – De Onderneming verbindt zich ertoe om binnen de op de factuur bepaalde termijn de gehuurde parkeerborden terug op te halen, tenzij de Klant expliciet op het reservatieformulier heeft aangegeven deze parkeerborden zelf te willen komen terugbrengen naar de Onderneming. De Klant dient, wanneer hijzelf de parkeerborden / werfsignalisatie terugbrengt, de instructies hiertoe van de onderneming betreffende het tijdstip en de plaats van aflevering strikt te volgen. Deze instructies worden hem tijdig overgemaakt.

 ARTIKEL 5 – HUURPERIODE

Bepaalde termijn – De parkeerborden worden verhuurd voor een bepaalde termijn. Deze termijn is de op de factuur (of het webshopformulier) bepaalde termijn. Deze termijn vangt aan op het door de partijen overeengekomen tijdstip. Start huurperiode = datum plaatsing door Parkeerbordenhuren.be of afhaling door de klant. Einde huurperiode = ophaling materiaal door Parkeerbordenhuren.be of de klant). Indien dit onbepaald is op de factuur, dan start deze termijn ofwel op het moment dat de gehuurde parkeerborden geleverd worden door de Onderneming, ofwel op het moment dat de gehuurde parkeerborden worden afgehaald door de Klant bij de Onderneming. Verlenging van de bepaalde termijn – Deze termijn kan verlengd worden op vraag van de Klant, mits uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de Onderneming. Partijen kunnen tevens onderling overeenkomen de termijn te wijzigen.

Gedurende de volledige huurperiode (huurperiode start op de dag van plaatsing of afhaling door de klant en eindigt op de dag van het terug ophalen door Parkeerbordenhuren.be of het zelf terugbrengen) draagt de huurder / klant de verantwoordelijkheid. De klant zorgt voor een zorgvuldige opslag van de zich op de werf bevindende goederen en staat in voor de beveiliging daarvan.

 ARTIKEL 6 – DIEFSTAL HUURMATERIAAL

Verantwoordelijkheid over de verhuurde parkeerborden / werfsignalisatie – De Klant draagt gedurende de volledige huurperiode, zoals bepaald in artikel 5 van deze algemene voorwaarde het risico over de verhuurde parkeerborden. De Klant draagt tevens het risico na voormelde periode, indien de Klant de verhuurde parkeerborden niet tijdig terugbrengt, in het geval dat de Klant zich had verbonden om de verhuurde parkeerborden zelf terug te brengen naar de Onderneming. De klant zorgt voor een zorgvuldige opslag van de zich op de werf bevindende goederen en staat in voor de beveiliging daarvan.

Bij de huur van een set parkeerborden type E1, E3, E9c (voor een huurperiode tot maximaal 1 maand) krijgt de klant altijd de mogelijkheid om een diefstalbescherming af te sluiten. De diefstalbescherming kan afgesloten worden tot maximaal 1 maand huur. Bij diefstal van de set parkeerborden (en het afsluiten van een diefstalbescherming) zullen er in geval van diefstal geen bijkomende kosten worden aangerekend. Dit is niet van toepassing op verlies of schade aan het materiaal. Om aanspraak te kunnen doen op de diefstalbescherming zal er een verklaring op eer opgevraagd worden en een geldig PV opgesteld door de politie. Dit moet binnen de 48u doorgemaild worden naar info@parkeerbordenhuren.be

Huurt de klant meerdere verkeersborden / werfsignalisatie (voorbeeld: nodige verkeersborden voor een signalisatieplan) of een set parkeerborden type E1, E3, E9c voor langer dan 1 maand dan zal er steeds met een huurwaarborg gewerkt worden. De som van de waarborg hangt af van de duur van de huurperiode en het aantal verkeersborden dat gehuurd wordt. De huurwaarborg wordt aangerekend via een factuur. 

Verantwoordelijkheid: welke risico’s? –  Het risico omvat, onder meer: diefstal, verlies van het gehuurde voorwerp, schade door weersomstandigheden, vandalisme… Terugname door de Onderneming impliceert geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding  niet uit. In geval van schade aan de parkeerborden of werfsignalisatie maakt de Onderneming een formulier op basis waarvan de schadeberekening blijkt. Dit formulier wordt overgemaakt aan de Klant uiterlijk binnen drie dagen na de ophaling of aflevering van de verhuurde parkeerborden. Indien bij ophaling van de signalisatie blijkt dat de signalisatie beschadigd of gestolen is, dan wordt de politie onmiddellijk verwittigd om de vaststelling te doen en een PV op te maken.

 

Schade of diefstal – In het geval het huurmateriaal beschadigd, gestolen of niet volledig teruggebracht wordt, is de Klant aan de onderneming van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd. Deze schade wordt begroot door de Onderneming en meegedeeld aan de Klant. In geval van verlies of diefstal van de volledige set of een deel van de set moet de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding betalen gelijk aan de kostprijs van een nieuwe set parkeerborden en een administratieve kost.  De verkoopprijs van het materiaal – zoals vermeld op de website – is  indicatief en kan in realiteit hoger of lager zijn. Indien de huurder gekozen heeft voor een diefstalbescherming en het materiaal gestolen wordt (niet van toepassing op schade of verlies van het materiaal) dan worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Om aanspraak te kunnen doen op de diefstalbescherming zal er een verklaring op eer opgevraagd worden en een geldig PV opgesteld door de politie. Dit moet binnen de 48u doorgemaild worden naar info@parkeerbordenhuren.be

Factuur na schade of diefstal – In het geval de Klant een schadevergoeding verschuldigd is, zal de Onderneming een factuur sturen naar de Klant. Indien deze schadevergoeding niet binnen de 14 dagen na verzending van de factuur betaald is, dan zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een extra schadevergoeding verschuldigd zijn, vanwege de incasso van deze vergoeding. Bij het niet tijdig betalen van facturen of schadevergoedingen worden deze dossiers automatisch overgedragen aan onze jurist en het incassobureau. Deze bijkomende kosten zijn steeds ten laste van de klant en worden dan ook rechtstreeks gefactureerd aan de klant.

Bescherming – De Klant heeft vóór het sluiten van de overeenkomst de mogelijkheid een diefstalbescherming te nemen bij de Onderneming om zich in te dekken tegen de risico’s. De prijs voor deze diefstalbescherming wordt meegedeeld op de website en staat aangegeven op de factuur. In het geval de diefstalbescherming het geleden risico dekt en de klant de schade aan de verhuurde parkeerborden van zodra hij er kennis van heeft genomen of had moet van kunnen nemen aan de Onderneming schriftelijk via mail heeft gemeld. Om aanspraak te kunnen doen op de diefstalbescherming zal er een verklaring op eer opgevraagd worden en een geldig PV opgesteld door de politie. Dit moet binnen de 48u doorgemaild worden naar info@parkeerbordenhuren.be

Bij ophaling van de signalisatie door de Onderneming komt de politie ter plaatse om de diefstal of schade vast te stellen en een PV op te maken. Extra administratiekosten hiervoor zijn steeds ten laste van de eindklant. Een diefstalbescherming kan niet afgesloten worden voor het huren van parkeerborden voor langer dan een maand of de huur van meerdere verkeersborden. De diefstalbescherming kan uitsluitend afgesloten worden voor de huur van een set parkeerborden tot maximaal 1 maand. 

Waarborg – Wanneer de huurperiode langer is dan één maand of er worden meerdere sets parkeerborden of verkeersborden gehuurd, dan moet de Klant bij aanvang van de huurperiode een waarborg volstorten. Het bedrag hangt af van de huurperiode en het aantal gehuurde verkeersborden. Bij schade, verlies of diefstal van de signalisatie zal de Onderneming het recht hebben deze waarborg aan te wenden ter compensatie van de verschuldigde schadevergoeding. Indien de huurwaarborg de volledige som (van het gestolen / beschadigde / ontbrekende huurmateriaal) niet dekt dan zal het resterende bedrag verrekend worden via een bijkomende factuur. Indien de verkeersborden zonder enige schade teruggegeven worden aan de Onderneming, dan zal de Klant zijn waarborg terugkrijgen. In dat geval zal de waarborg binnen de 7 werkdagen terugbetaald worden aan de Klant. Indien de verkeersborden daarentegen beschadigd, verloren of gestolen zijn, dan zal de Onderneming het recht hebben om deze waarborg aan te wenden voor de door de Klant te betalen schadevergoeding, onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te verkrijgen, indien deze waarborg niet zou volstaan om de schade te dekken.

 

 

ARTIKEL 7 – GEBRUIK HUURMATERIAAL

Goede zorgvuldige huisvader ­- De Klant moet de verhuurde parkeerborden met de grootst mogelijke zorg behandelen en alle mogelijke en redelijke maatregelen nemen tegen verlies, schade of diefstal van de parkeerborden en/of werfsignalisatie . In geen geval mag de Klant de verhuurde parkeerborden verder verhuren aan derden.

De klant is jegens DS Consulting BV / parkeerbordenhuren.be aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of (onder)aannemers en hun materialen. Onze firma is nooit (in geen enkel geval) aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van materialen.

De klant verbindt er zich toe een “ALLE BOUWPLAATS RISICO’S” (ABR) af te sluiten. Parkeerbordenhuren.be / DS Consulting BV  levert haar goederen en prestaties voor een werf, waarbij zij gedekt is door de door de klant afgesloten verzekering en waarbij elke schade aan de werken, de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden en de aansprakelijkheid wegens burenhinder gedekt zijn. De klant verbindt er zich eveneens toe een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waarbij de dekking uitgebreid wordt tot de onderaannemers en tot de leveranciers van materialen.

ARTIKEL 8 – BETALING

Moment van betaling – De Klant dient steeds de in de aanvaarde Offerte vermelde prijs te betalen voorafgaand aan de afgesproken levering of afhaling van de verhuurde parkeerborden. Vooraleer deze betaling ontvangen is op het rekeningnummer van de Onderneming, zoals hierboven omschreven, zullen de verhuurde parkeerborden niet geleverd worden en mogen ze niet afgehaald worden. In uitzonderlijk geval zal de afgesproken levering of afhaling reeds kunnen plaatsvinden, indien de Klant op onomstotelijke wijze kan aantonen dat de betaling reeds is geschied.

Latere betaling in uitzonderlijke situaties – Uitzonderlijk en mits uitdrukkelijk toestemming van de Onderneming kan de levering of de afhaling reeds gebeuren voor de betaling. In dat geval dient de Klant de op de factuur vermelde prijs binnen de afgesproken en wettige termijn te betalen. Betaling door bancaire overschrijving kan enkel gebeuren op girale wijze via een bancaire overschrijving te betalen op het hierboven aangehaalde rekeningnummer.

ARTIKEL 9 – LAATTIJDIGE BETALING

Laattijdige betaling: schadevergoeding – In het geval de bedoelde betaling niet gebeurd is voor de levering of afhaling van de verhuurde verkeersborden, zal de Klant een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 10% van de op de factuur vermelde huurprijs. Er zullen tevens interesten beginnen lopen tegen een jaarlijkse interestvoet van 10%. Deze schadevergoeding en interesten zijn slechts verschuldigd vanaf de dag na het verzenden van een eerste en laatste ingebrekestelling. Deze ingebrekestelling kan op welke manier dan ook verstuurd worden, zoals bijvoorbeeld via e-mail. Bijkomende schadevergoeding voor het beroep op een inningspartner – indien de betaling niet tijdig gebeurd is en de Onderneming een eerste en laatste ingebrekestelling heeft verstuurd zonder gevolg, zal de Onderneming het recht hebben een beroep te doen op een incassokantoor of elke andere onderneming of entiteit die zich bezighoudt met minnelijke of gerechtelijke invordering van schulden om zo de verschuldigde sommen te kunnen invorderen.

 

Indien de Onderneming zich beroept op een incassokantoor of elke andere onderneming of entiteit die zich bezighoudt met minnelijke of gerechtelijke invordering van schulden, zal er een bijkomende schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 85 euro exclusief BTW. Dit bedrag staat gelijk aan de kost die de Onderneming aan deze partner moet betalen om zijn werk goed te doen en betaling te bekomen. Deze schadevergoeding komt bovenop de onbetaalde facturen, de interesten, incassokosten en juridische kosten. Deze kosten zijn steeds ten laste van de klant. 

ARTIKEL 10 – ANNULERING

Annuleringsrecht klant ten laatste 5 werkdagen voor geplande levering of afhaling – De Klant heeft het recht de huur rechtsgeldig te annuleren, indien de annulatie schriftelijk (via mail) verstuurd wordt en deze schriftelijke annulering de Onderneming ten laatste 5 werkdagen voor levering of afhaling bereikt. Het bewijs van ontvangst van de annulering kan énkel geleverd worden door een schriftelijke bevestiging hiervoor door de Onderneming. Annulering kort voor of tijdens de huurperiode – Indien deze annulatie later gebeurt dan 5 werkdagen voor het geplande tijdstip voor levering of afhaling, dan zal een annulatiekost aangerekend worden van 50% van de overeengekomen prijs op de factuur. Bij annulatie wordt er steeds een administratieve kost van €5 exclusief BTW in rekening gebracht.

Vervroegde afhaling of terugbrenging – Indien de goederen reeds geleverd of afgehaald zijn, dan zal de Klant geen recht hebben op een terugbetaling indien de goederen door hem voor het einde van de huurperiode terug gebracht worden of indien de Klant vraagt deze vroeger te komen afhalen.

 ARTIKEL 11 – GESCHILLENBESLECHTING

­Minnelijke oplossing – De Partijen zullen, voor wat betreft alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding geeft, zich ertoe verbinden om deze geschillen in eerste instantie trachten op te lossen via minnelijke weg. Alle partijen stellen zich hierbij redelijk op. Bevoegde rechtscolleges – Bij gebreke aan minnelijke regeling zijn de hoven en rechtbanken te Gent bevoegd om het geschil te beslechten.

 ARTIKEL 12 – PRIVACY POLICY

U heeft onze privacy policy gelezen en gaat hiermee akkoord.