Disclaimer

Door uw parkeerborden/verhuis of werf materiaal te huren bij Parkeerbordenhuren.be gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Deze website is eigendom van Parkeerbordenhuren.be (“de onderneming”)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

VOORAF – IDENTIFICATIE

Onderhavige algemene voorwaarden gelden tussen DS Consulting BV (hierna ‘Parkeerbordenbordenhuren.begenoemd) met KBO-nummer BE 0719.583.909 hierna genoemd de “de Onderneming”,

Te bereiken op: +32 456 22 47 96 of info@parkeerbordenhuren.be

En de huurder van de verhuurde parkeerborden (“de Klant”)

 

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Toepassingsgebied algemene voorwaarden – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, facturen en alle andere handelingen tussen de partijen, die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van de verhuurde parkeerborden en de daarmee verband houdende diensten en leveringen, hoe ook genaamd, die aangegaan zijn door de Onderneming in verhouding met de huurder van de verhuurde parkeerborden (hierna: de “Klant”). Afwijking en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk overeen gekomen worden en hebben slechts specifieke uitwerking.
De algemene voorwaarden van de onderneming primeren – Huidige algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op de in artikel 1, lid 1 van deze algemene voorwaarden bedoelde handelingen in de relatie tussen partijen ongeacht eventuele andersluidende bedingen gehanteerd door de Klant. De Klant erkent uitdrukkelijk dat hij verzaakt aan zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden, zo deze er zijn. Andere of tegengestelde voorwaarden van de Klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer zij uitdrukkelijk door de Onderneming worden aanvaard. De aanvaarding van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant door de Onderneming kan in geen geval afgeleid worden uit het stilzwijgen van de Onderneming.
Geen afstand van recht – In geen geval zal het niet of pas na enige tijd geldend maken van enig recht uit hoofde van onderhavige algemene voorwaarden of de overeenkomst in het algemeen door de Klant of de Onderneming bij de uitvoering van deze overeenkomst, gelden als een afstand van recht. Afstand van enig zodanig recht door een Partij kan uitsluitend worden aangenomen als de betreffende Partij door middel van een door haar ondertekende schriftelijke verklaring van het betreffende recht onherroepelijk afstand heeft gedaan.

 

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Reservatieformulier – Na invulling van de noodzakelijk gegevens in het reservatieformulier op www.parkeerbordenhuren.be, zal de Onderneming een factuur sturen met daarin de noodzakelijke en wettelijk vereiste gegevens, waaronder bijvoorbeeld de prijs en de duur van de huurperiode (hierna: de “Factuur”). Alle tarieven zijn duidelijk terug te vinden op de website. Voor langere huurperiodes geeft de huurder zijn akkoord – via mail – op de op maat opgestelde offerte.
Moment van totstandkoming – De overeenkomst tot huur van de parkeerborden of werfsignalisatie komt tot stand na het invullen van het reservatieformulier of na het opvragen en goedkeuren van een offerte op maat.
Factuur – Eenmaal het reservatieformulier op de website ingevuld is, verbindt de Onderneming zich ertoe om een factuur te sturen aan de Klant met daarin alle noodzakelijke gegevens.

 

ARTIKEL 3 – INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Inhoud overeenkomst – De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen van de Klant en de Onderneming worden slechts bepaald door de onderhavige algemene voorwaarden. De partijen zijn niet gebonden door elementen die vreemd zijn aan deze overeenkomst. Deze overeenkomst maakt alle voorgaande afspraken ongedaan en vervangt deze.

 

ARTIKEL 4 –HUUR VAN DE PARKEERBORDEN

Levering of afhaling – De Onderneming verbindt zich ertoe om binnen de op de factuur bepaalde leveringstermijn de gereserveerde parkeerborden of werfsignalisatie te leveren, tenzij de Klant expliciet op het reservatieformulier of op een later moment heeft aangegeven deze parkeerborden zelf te willen komen afhalen.
Laattijdige levering – In het geval de Onderneming de verhuurde parkeerborden laattijdig levert, dan zal de Klant recht hebben op een schadevergoeding van 5% van de overeengekomen prijs zoals vermeld op de factuur.
Geen overdracht van eigendom – De overeenkomst gesloten tussen de Onderneming betreft de huur van parkeerborden en daarbij horende diensten. De eigendom over deze parkeerborden gaat op geen moment over naar de Klant.
De Onderneming is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen aanwenden van de parkeerborden zoals gepland, in de meest ruime zin – De redenen voor het huren van de parkeerborden zijn vreemd aan de onderneming. Indien de Klant de parkeerborden niet kan aanwenden voor het door hem of haar vooropgestelde gebruik, dan kan de Onderneming hiervoor geenszins aangesproken worden. Zo staat de Onderneming, onder meer, niet in voor: (i) het feit dat de Klant niet de nodige vergunning had voor de werken waarvoor de parkeerborden werden gehuurd, (ii) het feit dat de Klant niet de nummerplaten doorgegeven had aan de bevoegde diensten in het geval de parkeerborden gebruikt worden om een exclusieve parkeerplek af te bakenen en (iii) het feit dat de Klant niet de voor zijn of haar situatie juiste of noodzakelijke borden heeft aangevraagd, …
De in dit lid opgenomen voorbeelden zijn niet-exhaustief.

Afhaling of terugbrenging van de gehuurde parkeerborden – De Onderneming verbindt zich ertoe om binnen de op de factuur bepaalde termijn de gehuurde parkeerborden terug op te halen, tenzij de Klant expliciet op het reservatieformulier heeft aangegeven deze parkeerborden zelf te willen komen terugbrengen naar de Onderneming. De Klant dient, wanneer hijzelf de parkeerborden terugbrengt, de instructies hiertoe van de onderneming betreffende het tijdstip en de plaats van aflevering strikt te volgen. Deze instructies worden hem tijdig overgemaakt.

 

ARTIKEL 5 – HUURPERIODE

Bepaalde termijn – De parkeerborden worden verhuurd voor een bepaalde termijn. Deze termijn is de op de factuur bepaalde termijn. Deze termijn vangt aan op het door de partijen overeengekomen tijdstip. Indien dit onbepaald is op de factuur, dan start deze termijn ofwel op het moment dat de gehuurde parkeerborden geleverd worden door de Onderneming, ofwel op het moment dat de gehuurde parkeerborden worden afgehaald door de Klant bij de Onderneming.
Verlenging van de bepaalde termijn – Deze termijn kan verlengd worden op vraag van de Klant, mits uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de Onderneming. Partijen kunnen tevens onderling overeenkomen de termijn te wijzigen.

 

ARTIKEL 6 – VERLIES PARKEERBORDEN

Verantwoordelijkheid over de verhuurde parkeerborden – De Klant draagt gedurende de volledige huurperiode, zoals bepaald in artikel 5 van deze algemene voorwaarde het risico over de verhuurde parkeerborden. De Klant draagt tevens het risico na voormelde periode, indien de Klant de verhuurde parkeerborden niet tijdig terugbrengt, in het geval dat de Klant zich had verbonden om de verhuurde parkeerborden zelf terug te brengen naar de Onderneming. Bij bestelling krijgt de klant altijd de mogelijkheid om een diefstalbescherming af te sluiten.
Verantwoordelijkheid: welke risico’s? – Het in artikel 6.1. vermelde risico omvat alle verlies van de verhuurde parkeerborden en schade in de ruimste zin van het woord aan de verhuurde parkeerborden. Het risico omvat, onder meer: diefstal, verlies van het gehuurde voorwerp, schade door weersomstandigheden, vandalisme… Terugname door de Onderneming impliceert geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding, zoals omschreven in artikel 6.3. niet uit. In geval van schade aan de parkeerborden maakt de Onderneming een formulier op basis waarvan de schadeberekening blijkt. Dit formulier wordt overgemaakt aan de Klant uiterlijk binnen drie dagen na de ophaling of aflevering van de verhuurde parkeerborden. Indien bij ophaling van de signalisatie blijkt dat de signalisatie beschadigd of gestolen is, dan wordt de politie onmiddellijk verwittigd om de vaststelling te doen en een PV op te maken.
Schade of diefstal – In het geval de verhuurde parkeerborden beschadigd zijn, is de Klant aan de onderneming van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd. Deze schade wordt begroot door de Onderneming en meegedeeld aan de Klant, zoals omschreven in artikel 6.2. In geval van verlies of diefstal van de volledige set of een deel van de set moet de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding betalen gelijk aan de kostprijs van een nieuwe set parkeerborden en een administratieve kost, momenteel begroot op 220 euro excl BTW. Het vermelde bedrag is indicatief en kan in realiteit hoger of lager zijn.
Factuur na schade of diefstal – In het geval de Klant een schadevergoeding verschuldigd is op grond van artikel 6.3., zal de Onderneming een factuur sturen naar de Klant. Indien deze schadevergoeding niet binnen de 14 dagen na verzending van de factuur betaald is, dan zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een extra schadevergoeding verschuldigd zijn, zoals omschreven in artikel 9, vanwege de incasso van deze vergoeding.
Bescherming – De Klant heeft vóór het sluiten van de overeenkomst de mogelijkheid een diefstalbescherming te nemen bij de Onderneming om zich te in te dekken tegen de risico’s zoals omschreven in artikel 6.2. De prijs voor deze diefstalbescherming wordt meegedeeld op de website en staat aangegeven op de factuur. De schadevergoeding, zoals omschreven in artikel 6.3. dient niet betaald te worden, in het geval de diefstalbescherming het geleden risico dekt en de klant de schade aan de verhuurde parkeerborden van zodra hij er kennis van heeft genomen of had moet van kunnen nemen aan de Onderneming schriftelijk heeft gemeld. Bij ophaling van de signalisatie door de Onderneming komt de politie ter plaatse om de diefstal of schade vast te stellen en een PV op te maken.
Waarborg – Wanneer de huurperiode, zoals omschreven in artikel 5.1., langer is dan één maand of er worden meerdere sets parkeerborden gehuurd, dan moet de Klant bij aanvang van de huurperiode een waarborg volstorten gelijk aan 150 euro. Bij schade, verlies of diefstal van de parkeerborden zal de Onderneming het recht hebben deze waarborg aan te wenden ter compensatie van de verschuldigde schadevergoeding, zoals omschreven in artikel 6.3. Indien de parkeerborden zonder enige schade terug gegeven worden aan de Onderneming, dan zal de Klant zijn waarborg terugkrijgen. In dat geval zal de waarborg binnen de 7 werkdagen terugbetaald worden aan de Klant. Indien de parkeerborden daarentegen beschadigd, verloren of gestolen zijn, dan zal de Onderneming het recht hebben om deze waarborg aan te wenden voor de door de Klant te betalen schadevergoeding, onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te verkrijgen, indien deze waarborg niet zou volstaan om de schade te dekken.

 

ARTIKEL 7 – GEBRUIK PARKEERBORDEN

Goede zorgvuldige huisvader ­- De Klant moet de verhuurde parkeerborden met de grootst mogelijke zorg behandelen en alle mogelijke en redelijke maatregelen nemen tegen verlies of diefstal van de parkeerborden.
Normaal gebruik – De parkeerborden mogen enkel aangewend worden voor de in het reservatieformulier omschreven doeleinden. Bij gebrek aan omschreven doeleinden in het reservatieformulier, mogen de parkeerborden enkel aangewend worden voor hun normaal gebruik. In geen geval mag de Klant de verhuurde parkeerborden verder verhuren aan derden.

 

ARTIKEL 8 – BETALING

Moment van betaling – De Klant dient steeds de in de aanvaarde Offerte vermelde prijs te betalen voorafgaand aan de afgesproken levering of afhaling van de verhuurde parkeerborden. Vooraleer deze betaling ontvangen is op het rekeningnummer van de Onderneming, zoals hierboven omschreven, zullen de verhuurde parkeerborden niet geleverd worden en mogen ze niet afgehaald worden. In uitzonderlijk geval zal de afgesproken levering of afhaling reeds kunnen plaatsvinden, indien de Klant op onomstotelijke wijze kan aantonen dat de betaling reeds is geschied.
Latere betaling in uitzonderlijke situaties – Uitzonderlijk en mits uitdrukkelijk toestemming van de Onderneming kan de levering of de afhaling reeds gebeuren voor de betaling. In dat geval dient de Klant de op de factuur vermelde prijs binnen de afgesproken en wettige termijn te betalen.
Betaling door bancaire overschrijving – De in artikel 8.1. en 8.2. bedoelde betaling kan enkel gebeuren op girale wijze via een bancaire overschrijving te betalen op het hierboven aangehaalde rekeningnummer.

 

ARTIKEL 9 – LAATTIJDIGE BETALING

Laattijdige betaling: schadevergoeding – In het geval de in artikel 8.2. bedoelde betaling niet gebeurd is binnen de drie werkdagen na levering of afhaling van de verhuurde parkeerborden, zal de Klant een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 10% van de op de factuur vermelde huurprijs. Er zullen tevens interesten beginnen lopen tegen een jaarlijkse interestvoet van 10%. Deze schadevergoeding en interesten zijn slechts verschuldigd vanaf de dag na het verzenden van een eerste en laatste ingebrekestelling. Deze ingebrekestelling kan op welke manier dan ook verstuurd worden, zoals bijvoorbeeld via e-mail.
Bijkomende schadevergoeding voor het beroep op een inningspartner – In het geval de in artikel 8.2. bedoelde betaling niet tijdig gebeurd is en de Onderneming een eerste en laatste ingebrekestelling heeft verstuurd zonder gevolg, zal de Onderneming het recht hebben een beroep te doen op een incassokantoor of elke andere onderneming of entiteit die zich bezighoudt met minnelijke of gerechtelijke invordering van schulden om zo de verschuldigde sommen te kunnen invorderen. Indien de Onderneming zich beroept op een incassokantoor of elke andere onderneming of entiteit die zich bezighoudt met minnelijke of gerechtelijke invordering van schulden, zal er een bijkomende schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 85 euro. Dit bedrag staat gelijk aan de kost die de Onderneming aan deze partner moet betalen om zijn werk goed te doen en betaling te bekomen. Deze schadevergoeding komt bovenop de in artikel 9.1. bedoelde vergoedingen en is een redelijk bedrag.

 

ARTIKEL 10 – ANNULERING

Annuleringsrecht klant ten laatste 5 werkdagen voor geplande levering of afhaling – De Klant heeft het recht de huur rechtsgeldig te annuleren, indien de annulatie schriftelijk (via mail) verstuurd wordt en deze schriftelijke annulering de Onderneming ten laatste 5 werkdagen voor levering of afhaling bereikt. Het bewijs van ontvangst van de annulering kan énkel geleverd worden door een schriftelijke bevestiging hiervoor door de Onderneming.
Annulering kort voor of tijdens de huurperiode – Indien deze annulatie later gebeurt dan 5 werkdagen voor het geplande tijdstip voor levering of afhaling, dan zal een annulatiekost aangerekend worden van 50% van de overeengekomen prijs op de factuur. Bij annulatie wordt er steeds een administratieve kost van €5 exclusief BTW in rekening gebracht.
Vervroegde afhaling of terugbrenging – Indien de goederen reeds geleverd of afgehaald zijn, dan zal de Klant geen recht hebben op een terugbetaling indien de goederen door hem voor het einde van de huurperiode terug gebracht worden of indien de Klant vraagt deze vroeger te komen afhalen.

 

ARTIKEL 11 – GESCHILLENBESLECHTING

­Minnelijke oplossing – De Partijen zullen, voor wat betreft alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding geeft, zich ertoe verbinden om deze geschillen in eerste instantie trachten op te lossen via minnelijke weg. Alle partijen stellen zich hierbij redelijk op.
Bevoegde rechtscolleges – Bij gebreke aan minnelijke regeling zijn de hoven en rechtbanken te Gent bevoegd om het geschil te beslechten.

 

ARTIKEL 12 – PRIVACY POLICY

U heeft onze privacy policy gelezen en gaat hiermee akkoord.